6721 Szeged, Osztrovszky utca 13.
+36 70/623 3559
info@instantirodahaz.hu

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja az LTE Group Ingatlanbefektetési Kft. (székhelye: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 13. adószáma: 25992388-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-023681,  nyilvántartó hatóság: Szegedi Cégbíróság) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Cégnév: LTE Group Ingatlanbefektetési Kft.
Székhelye: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 13.
E-mail: ltegroup.ingatlan@gmail.com
Adószáma: 25992388-2-06
Cégjegyzék száma: 06-09-023681
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-131385/2017
– a továbbiakban Szolgáltató.

Az Ügyfél és munkavállalók személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679 EU Általános Adatvédelmi rendelet előírásait.

 1. Az adatkezelés elvei

Az LTE Group Ingatlanbefektetési Kft., mint Szolgáltató és adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan megfelelő intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

a) jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

b) meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze ne egyeztethető módon (célhoz kötöttség)

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódnak (adattakarékosság)

d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek (pontosság)

e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor megfelelő technikai és szervezkedési intézkedések alkalmazása mellett (korlátozott tárolhatóság)

f) oly módon kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezkedési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

4. Az Érintettek személyes adatainak kezelése és feldolgozása

A felhasználói adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A szolgáltató szolgáltatásainak biztosítása érdekében adatfeldolgozókat bízhat meg bizonyos feladatok elvégzésére. Ezen adatfeldolgozók azon személyes adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezeket a személyes adatokat kizárólag a feladataik elvégzése céljából használhatják fel. Az adatfeldolgozók az Érintettek személyes adatainak kezelését oly módon végzik, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítják a személyes adatok biztonságát.

Az LTE Group Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

                4.1. Az ügyfél által az online foglalási rendszerben rögzített adatok (név, e-mail cím, telefonszám). Az adatfeldolgozás ebben az esetben a következő, felhő alapú online időpontfoglaló rendszeren keresztül történik:

Név: booked4.us Kft.
Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.
Cégjegyzékszám: 13-09-198371
Adószám: 2668901-2-13
e-mail: info@booked4.us
Telefonszám: +36-20-343-3554

                4.2. A szolgáltatást igénybe vevő felhasználók személyes adatai (számlázási név, cím, adószám). A számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás egy felhőalapú számlázó szolgáltatás igénybevételével történik:

Név: Octonull Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
Adószám: 25073364-2-42
E-mail: info@octonull.com

                4.3. A szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számlázási adatai a jogszabályi / számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében a Szolgáltató könyvelő segítségével dolgozza fel.

Név: Bódis Virág E.V
Székhely: 6721 Szeged,  Bárka u. 3. III/8
Adószám: 66929743-1-26
Nyil.ig. sz.: 41065684
Reg.ig. sz.:005836 
E-mail: ltegroup.ingatlan@gmail.com

                4.4. A Szolgáltató az internetes tárhely által kezelt és tárolt adatokat az EVOLUTIONET  szervereken tárolja (www.instantirodahaz.hu).

Név: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszáma: 02 09 075023
Adószáma: 14992511-2-02
Honlapjának webcíme: www.domain-tarhely.net
Ügyfélszolgálat központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 503 1929
Adatvédelmi felelős: Esch Tamás, ügyvezető

Az EVOLUTIONET a tárhely (webhosting), virtuális szerver (vps) és kapcsolódó adattárolási, honlap- és szerverüzemeltetési szolgáltatások biztosítása során az Előfizető személyes adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

                4.5. Postai szolgáltatások, kézbesítés

Kérés esetén a számla/szerződés postázásra kerül, ebben az esetben az adatfeldolgozó megkapja a levél kézbesítéséhez szükséges adatokat (név/cégnév és kézbesítési cím) társaságunktól.

Postai szolgáltató: Magyar Posta Zrt. székhely szerint illetékes fiókja

 1. Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatás igénybevétele során

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

6. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése

A személyes adatok kezelésének célja a látogatóval/ ügyféllel való kapcsolattartás és a szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

                6.1. A weboldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés: Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelés célja: A Szolgáltató a szolgáltatás használata közbeni felhasználói szokások elemzése céljából cookikat használ, melyek bizonyos felhasználói adatokat gyűjtenek, melyeket a Szolgáltató látogatási statisztikák készítése és esetleges rosszindulatú informatikai műveletek beazonosítása céljából tárol.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: IP cím, demográfiai adatok (korcsoport, nem) földrajzi adatok (nyelv, ország) technológiai adatok (operációs rendszer, hálózat) oldal látogatóinak munkafolyamatai.

Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított 26 hónap

A www.instantirodahaz.hu oldalon látogatóink felé jelezzük, hogy az oldalon a honlap működéséhez szükséges (technikai) és a honlapelemzésre szolgáló (opcionális) sütiket használunk. Az opcionális sütiket  az oldal megtekintése előtt a felhasználónak jóvá kell hagynia. Amennyiben a felhasználó elutasítja az opcionális sütik betöltését, abban az esetben folytathatja az oldal megtekintését a felhasználói szokások statisztikai gyűjtése nélkül.   

A sütikről további információ itt érhető el: http://instantirodahaz.hu/cookie/

A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását (hozzájárulás visszavonása).

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi a Szolgáltató. Az adatokat, melyek az érintettek kizárólagos azonosítására nem alkalmasak, a Google tárolja, majd ezeket statisztika formájában adja át cégünknek.

                6.2. Kapcsolat felvételi űrlap

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet tárgya és szövege

Az adatkezelés időtartama: a véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket legfeljebb 1 évig őrizzük meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével töröljük az e-mailt.

A név, e-mail cím, az üzenet tárgya és szövege elküldésével a honlapunkon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot.

A kapcsolatfelvételt kezdeményező ügyfél az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával tud elektronikusan üzenetet küldeni a szolgáltató számára.

A honlapon található kapcsolat űrlap kitöltése önkéntes, a megadott személyes adatok nem kerülnek felhasználásra, kizárólag a kapcsolatfelvétel megkönnyítését szolgálják. A kapcsolat felvételi űrlap kitöltése során hozzánk eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat nem adjuk át harmadik fél számára.

                6.3. Ajánlatkérés

Az adatkezelés célja:  ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet tárgya és szövege

Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig, de legfeljebb 1 évig őrizzük meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével töröljük az e-mailt.

Az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő szükség esetén a kérést, igényt pontosítja az érintettel. Az Adatkezelő ajánlatot küld az érintett számára.

Az ajánlatkérés során hozzánk eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat nem adjuk át harmadik fél számára.

                6.4. Direkt marketing

Az adatkezelés célja:  bemutatkozó direkt marketing üzenetek (közvetlen üzletszerzési célú, nem hírlevél) küldése e-mailben vagy postai úton

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

A kezelt adatok köre: cégnév, képviselő neve (nem minden esetben), központi e-mail cím, postai cím

Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat/reklám érvényességi idejének lejártáig, de legfeljebb 1 évig őrizzük meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével töröljük az e-mailt.

Szolgáltató a nem természetes személyek (vállalkozások, egyesületek, intézmények stb.) – központi, kapcsolattartás céljából nyilvános helyen (cégnyilvántartásban, weboldalon stb.) feltüntetett – elektronikus elérhetőségére bemutatkozó reklámüzenetet küldhet (pl.: info@, iroda@ vagy cégnév@ kezdetű e-mail címek). Ezen adatokat szolgáltató nyilvánosan elérhető adatokból gyűjti, melyet harmadik fél számára nem ad át, csak saját felhasználásra használja. Szolgáltató ezen adatokból nem épít hírlevél listát, az adatokat csak egyszeri megkeresésre használja.

A DM megkereséseknél minden esetben jelezzük a címzett felé, hogy az adatokat nyilvánosan elérhető forrásból szereztük, megkeresésünk minden esetben a Szolgáltató bemutatkozásra vonatkozik és nem többszöri hírlevél küldésére. Mivel a megkeresésünk közvetlen üzletszerzésre irányul és nem hírlevél (nincs adatbázis és hírlevél küldő rendszer) így a leiratkozás nem lehetséges. Amennyiben a DM levél címzettje szeretné törölni az adatait DM adatbázisunkból ezt megteheti egy válasz e-mail küldésével.

                6.5. Közösségi oldalon történő jelenlét és marketing

Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, profilkép, hozzászólás, értékelés, kérdés/ kérés tartalma

Az adatkezelés időtartama: a leiratkozásig. (Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés további időtartamára és módjára az adott közösségi oldal szabályozásai vonatkoznak).

Érintett minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike, komment), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.

                6.6. Online foglalási rendszer

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató számára az időpontfoglalások kezeléséhez, ügyfelek fogadásához és a szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó praktikus teendők támogatása, pl.: felkészülés a szolgáltatás nyújtására, az egyeztetett időpontokban megjelenő ügyfél azonosítása, tájékoztatás az időpont esetleges változtatásával, lemondásával kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, (regisztráció esetén jelszó), a foglalás kapcsán választott szolgáltatás, választott időpont, a szolgáltatáshoz kapcsolódó naptár neve és azonosítója.

Az adatkezelés időtartama: az adatok a foglalási rendszer adatbázisában, az ügyfélhez kötődő utolsó foglalt időpontot követően legfeljebb 3 évig kerülnek megőrzésre.

A honlapon online foglalási rendszer található (opcionális), melynek köszönhetően az Ügyfelek egyszerűen le tudják foglalni a számukra megfelelő irodát és időpontot a nevük, e-mail címük és telefonszámuk kötelező megadásával.

Az online foglalásnál megadott adatokat a booked4.us Bt. dolgozza fel, a booked4.us szolgáltatás weboldalba ágyazható, felhő alapú, online időpontfoglaló rendszer.

Természetes személy az Időpontfoglaló weboldalán történt regisztráció, vagy regisztráció nélküli időpontfoglalás során személyes adatainak megadása mellett az adatkezelési nyilatkozat elfogadását jelölő checkbox bejelölésével az adatkezeléshez hozzájárulását adja.

                6.7. A szolgáltatást igénybe vevők adatai (szerződő partner adatainak kezelése)

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás, a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján az igénybe vett szolgáltatás adatainak rögzítése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: vevő neve, címe vagy székhelye, adószáma, e-mail címe és telefonszáma (opcionálisan bankszámlaszáma).

Az adatkezelés időtartama: Jogszabályban előírt határidő (Szt. 169. § (2)-(3) bekezdés alapján kiállítástól számított 8 év)

A szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató és az Ügyfél között szerződés jön létre a vevő neve, címe vagy székhelye, adószáma, e-mail címe és telefonszáma adatok megadásával.

A szerződésben megadott Ügyféladatokat a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A szolgáltatás igénybevétele után a számla kibocsátásakor az ügyfélnek a következő adatokat kell megadnia: Vevő neve, címe és adószáma.

A számlázáskor megadott Ügyféladatokat a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja, és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából könyvelőnek (adatfeldolgozónak) továbbítja.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó nem jogosult továbbadni az adatokat sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában.

                6.8. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a szolgáltatást igénybe vevő részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím/ postacím, bankszámlaszám

Az adatkezelés időtartama:  Jogszabályban előírt határidő (Szt. 169. § (2)-(3) bekezdés alapján kiállítástól számított 8 év)

Az adatkezelés folyamata:

a) az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail/ postai címére.

b) az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.

c) az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.

d) az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelő munkatársa és az adatkezeléssel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

                6.9. Személy-és vagyonvédelmi célból működtetett elektronikus megfigyelő rendszerekhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

A kezelt adatok köre: a recepcióra érkező személyek (ügyfelek és munkavállalók) képfelvételen látszódó arcképmása, hang nélkül

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő által meghatározott 2 hét (adatkezelő jogos érdeke)

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató székhelyén (6721 Szeged, Osztrovszky utca 13.) személy és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert működtet.

A kamerák (3db )megfigyelési területe a bejárati ajtón belépő és távozó ügyfelekre/látogatókra irányul, 2 db kamera a bejárati ajtón kívül,  1 db pedig a recepción belül került elhelyezésre.

A jogszabályi háttér: személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.). 

A Szolgáltató az elektronikus rögzítés tényéről figyelemfelhívó jelzést helyezett el a recepción és a bejárati ajtón is.

A Szolgáltató a munkavállalót, valamint a területre érkező minden látogatót tájékoztat a megfigyelés tényéről.

A rögzített kép az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével kerül rögzítésre és a pontos időhöz történő időszinkronizálás biztosított. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a rögzítő 2 hétig tárolja. Az elektronikus megfigyelőrendszer magánterületen kerül alkalmazásra. 

A kamerák felvételének megtekintésére az LTE Group Kft. jogosultsággal rendelkező ügyvezetője/ munkavállalója jogosult, a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.  A képanyag (felvétel) tárolása a társaság székhelyén (6721 Szeged, Osztrovszky utca 13.) valósul meg, egy elzárt, jelszóval védett rögzítőn.

A Szolgáltató ezen irányú tevékenységét bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal felé.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak.

Az érdekmérlegelési teszt a recepción elkérhető. 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

                7.1. A szolgáltató adatkezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

                7.2. Az Adatkezelő a kezelt  személyes adatokat elsődlegesen saját informatikai eszközein, részben a jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozók szokásos védelmi rendszerekkel ellátott informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja.  A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

                7.3. Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

                8.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

                8.2. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (adatkezelés célja, érintett személyes adatok kategóriái, címzettek, címzettek kategóriái (akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják) személyes adatok tárolásának időtartama, érintett jogaira vonatkozó tájékoztatás, panasz benyújtásának joga).

                8.3. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

                8.4. Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

                Nem alkalmazható, amennyiben adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

                8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

                8.6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

                8.7. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 2016/679 EU rendelet 6.cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés ellen, illetve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is.

 1. Jogorvoslat lehetőségei

                9.1. Amennyiben az Érintett/Ügyfél úgy véli, hogy az LTE Group Kft. megsértette a személyes adatokhoz fűződő jogát, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel a következő elérhetőségen, hogy az esetleges jogsértést minél előbb orvosolhassuk.

Adatkezelési kapcsolattartó: Kinyó Lilla
Levelezési cím: 6721 Szeged, Osztrovszky utca 13.
E-mail: ltegroup.ingatlan@gmail.com

                9.2. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Adatai törlését bárki az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti írásban, postai címen, e-mail címen.

                9.3. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja azt, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

                9.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Szegedi Törvényszék elérhetősége:
6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
http://szegeditorvenyszek.birosag.hu/

                9.5. A Felhasználó amennyiben úgy véli, hogy jogsérelem érte, az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

                10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

                10.2. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

                10.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a honlap a működéshez szükséges (technikai), és honlapelemzésre szolgáló (opcionális) sütiket is alkalmaz. Kérjük erősítse meg, hogy elfogadja az opcionális sütiket. A nyomon követés elutasítása esetén folytathatja honlapunk böngészését harmadik fél általi sütik használata nélkül.